Zadzwoń do nas: +48 880 334 129

Darmowa dostawa od 300 zł

Regulamin sklepu internetowego

§1 Podstawowe definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Warunki świadczenia usług
§4 Warunki umowy
§5 Realizacja zamówienia
§6 Dostawa
§7 Metody płatności
§8 Rękojmia
§9 Odstąpienie
§10 Postępowanie reklamacyjne
§11 Odpowiedzialność
§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§13 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
§14 Postanowienia końcowe

Wstęp
Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów sprzedaży
za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej, zasady realizacji tych umów w
tym dostawy, prawa i obowiązki wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia
od umowy i postępowania reklamacyjnego. Regulamin składa się z czterech głównych
części:
a) w § od 1 do 3 – znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;
b) w § do 4 do 7 – został opisany proces nabycia Towaru/Usług;
c) w § od 8 do 12 – zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości
Towarów/Usług jak i prawo odstąpienia od umowy;
d) w § od 13 do 14 – zawarto wszystkie pozostałe uregulowania.
§1 Podstawowe definicje

 1. Sklep internetowy – sklep znajdujący się pod adresem niniejszej strony internetowej.
 2. Sprzedawca – właściciel strony internetowej. Konsument dokonuje nabycie
  towaru/usługi od przedsiębiorcy którego dane zostały wskazane w zakładce kontakt
  (zakładka kontakt).
 3. Adres Sprzedawcy – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy
  rozumie się przez to następujące dane:
  a) Siedzibę (zakładka kontakt)
  b) adres mailowy (zakładka kontakt)
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
  wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
  posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka
  organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
  prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.
 5. Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności
  prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie w/w
  Sklepu internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za
  pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Towar – Produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu
  internetowego.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu
  internetowego określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu
  internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru,
  miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta.
 9. Formularz zamówienia – elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym
  dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia, między
  innymi za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz określający
  warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.
 10. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta Sklepu
  internetowego zostanie skompletowane, zapakowane, opieczętowane przez Sprzedawcę i
  przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.
 11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
  wolnych od pracy.
 12. Obniżki cen – ewentualne rabaty, PROMOCJE i obniżki cen można sprawdzić na
  wykresie przy wyświetlanej cenie produktu. Historia ceny możliwa będzie do obejrzenia
  przez 30 dni wstecz. Zapis cen następuje w sposób weryfikowalny i automatyczny.
 13. Ceny – ceny produktów w e-sklepie są stałe w danym czasie i nie wpływają na nie
  żadne algorytmy ustalania cen niezależnie jak klient trafia na stronę, jakich przeglądarek
  używa. Nie ma też znaczenia płeć, wiek itp
 14. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
  Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).
  §2 Postanowienia ogólne
 15. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony
  danych osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawą o ochronie
  danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami zgodnie z
  przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr
  119). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez
  Sprzedawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją
  zamówionej w Sklepie internetowym Usługi/Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia,
  przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w
  „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.
 16. Sprzedawca oświadcza że towar/usługa jest zgodna z umową, w aspektach takich
  jak opis, rodzaj, ilość́, jakość́, kompletność́ i funkcjonalność́, a w odniesieniu do towarów z
  elementami cyfrowymi – również̇ kompatybilność́, interoperacyjność́ i dostępność́
  aktualizacji; ale również przydatność́ do szczególnego celu, do którego jest potrzebny
  konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę̨ najpóźniej w momencie
  zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował. Ponadto towar, aby został uznany za
  zgodny z umową.
 17. Sprzedawca oświadcza że od dnia 28 maja w związku z wejściem w życie w całej
  Europie rozporządzenia prawnego (z transpozycją dyrektywy (UE) 2019/2161 do prawa
  krajowego) dotyczącego opinii: przedsiębiorcy, którzy udostępniają opinie, muszą
  poinformować, czy i w jaki sposób zapewniono, aby publikowane opinie pochodziły od
  konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli. Środki podjęte w tym celu
  muszą być konkretnie wymienione.
 18. Oświadczamy że opinie zamieszczone na naszej stronie pochodzą od rzeczywistych
  klientów którzy zakupili i używali nasze produkty. Opinie zostały wystawione zgodnie z
  przesłaną prośba o ich wystawienie po potwierdzeniu że towar dotarł do klienta.
  Przewidujemy możliwość importowania opinii zamieszczonych w zakładce Google w dziale
  wizytówki naszej firmy opinie mogą pochodzić też z portalu Allegro. Obiecujemy dopełnić
  wszelkich formalności i starań by opinie były rzeczywiste i odpowiadały prawdzie a te
  wystawione nienależycie były usuwane.
 19. Obowiązkowe podstawy prawne w/w uregulowań:
  a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r.
  zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
  98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i
  unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, OJ L 328,
  18.12.2019, s. 7–28.
  b) Fałszowanie opinii w internecie – doświadczenia konsumentów, na podstawie badania
  PBS Sp. z o.o. na zlecenie UOKIK, publikacja dostępna
  https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17411
  c) Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r.
  dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec
  konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG,
  dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz
  rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o
  nieuczciwych praktykach handlowych”) (OJ L 149, 11.6.2005, p. 22–39, z późn. zmianami).
  d) Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy
  2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych
  stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym, OJ C
  526, 29.12.2021, s. 1–129.
  e) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r.
  w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę
  1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady
  85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (OJ L 304, 22.11.2011,
  p. 64–88, z późn. zmianami).
 20. Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z
  Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
  Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy,
  że zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga
  za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.
 21. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
  zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych
  objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem,
  przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego
  nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w

polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych
osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).

 1. Dane Administratora Państwa danych osobowych znajdują się na w zakładce
  „kontakt” umiejscowionej na stronie internetowej.
 2. Każdej osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
  a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których sprzedawca
  prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;
  b) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez
  sprzedawcę;
  c) ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w
  sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz
  miejsca zamieszkania;
  d) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych
  zawartych w takim zbiorze;
  e) uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  f) poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator
  danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych
  lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego
  zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
  zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego
  zostały zebrane.
 3. Klientowi zgodnie z punktem 8 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych
  danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator
  danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych,
  czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i
  od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich
  uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym
  ustawy.
 4. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i
  przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie
  danych osobowych. Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji
  prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.
 5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze
  reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.
 6. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki
  jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym
  prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
 7. Sprzedawca Sklepu internetowego oświadcza, że Towary dostępne i sprzedawane w
  jego Sklepie internetowym są Towarami nowymi, używalnymi, bezpiecznymi i wolnymi od
  wad fizycznych oraz prawnych. Towary w pełni odpowiadają właściwościom jakie są
  wyeksponowane i opisane na stronie Sklepu internetowego.
 8. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz zamówienia składane
  przez Konsumentów w Europie, a po uprzednim ustaleniu warunków dostawy także w
  innych krajach.
 9. Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego Towary zostały
  wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa.

Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią
zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeksu cywilnego.

 1. Wszelkie ceny Produktów/Towarów/Usług podane na stronie Sklepu internetowego
  podawane są w walucie polskiej (polskich złotych), są cenami brutto zawierającymi podatek
  VAT, cła oraz inne składniki prawem nakładane.
 2. UWAGA: Podane na stronie Sklepu internetowego ceny Towarów nie zawierają
  kosztów dostawy, są one doliczane dopiero na etapie wyboru przez Klienta sposobu
  dostarczenia zamawianego Towaru.
 3. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, jeśli dokona
  zakupu, który nie ma związku z prowadzoną przez niego działalnością posiada prawo do
  odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w
  posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 4. Dla przypomnienia. W związku z nowymi przepisami Kodeksu cywilnego
  ustawodawca zaplanował także dodanie art. 38a do Ustawy o prawach konsumenta, który
  umożliwi jednoosobowym firmom korzystanie z 14 dniowego prawa zwrotu – w poniższym
  brzmieniu: ,,Art. 38a Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje
  się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
  gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru
  zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
  Informacji o Działalności Gospodarczej.”
 5. Art. 556(4) Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem
  art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio
  związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona
  dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w
  oparciu o CEiDG — Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej — a
  konkretnie o wpisane tam kody PKD określające rodzaje działalności gospodarczej.
 7. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność uzyskają uprawnienia w
  zakresie:
 • niedozwolonych klauzul stosowanych we wzorcach umownych;
 • rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
 • roszczenia regresowego do poprzedniego sprzedawcy w związku z wykonaniem
  reklamacji konsumenta;
 • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem
  przedsiębiorstwa w terminie 14 dni;
 1. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385(1)-385(3) k.c. [dotyczących
  niedozwolonych postanowień umownych] stosuje się do osoby fizycznej zawierającej
  umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
  wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
  z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
  podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Nowy art. 385(5) k.c. dotyczy tylko niedozwolonych postanowień umownych (klauzul
  abuzywnych). Przepisy o klauzulach abuzywnych będą po 1 stycznia 2021 r. stosowane do
  jednoosobowych przedsiębiorców. Katalog przykładowych dwudziestu trzech klauzul

abuzywnych zawarty jest w art. 385(3) k.c. Z kolei w aktualnej wersji rejestru klauzul
abuzywnych prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

 1. Nowe regulacje będą miały zastosowanie do umów zawartych po dniu 21 stycznia
  2021 r. Przepisów art. 385[5], art. 556[4], art. 556[5] i art. 576[5] ustawy zmienianej w art. 1
  nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r. Przepisu art. 38a ustawy
  zmienianej w art. 55 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
 2. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą nadal nie będą
  mogli korzystać z pomocy instytucji wspierających konsumentów w ochronie ich praw, w tym
  z pomocy Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumenta czy UOKIK.

§3 Warunki świadczenia usług

 1. Niniejszy Sklep internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej,
  warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego
  formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia
  umowy jest dobrowolne.
 2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci
  umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia Klientowi Sklepu internetowego, umowa
  zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia
  formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z
  chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza
  zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim
  przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.
 3. Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak
  dostępu do sieci internetowej.
 4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 5. Klient finalizując zakup w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza opcję
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez sklep moich danych osobowych zawartych w
  formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest ona
  niezbędna do zawarcia umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne
  do złożenia zamówienia, niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z
  odstąpieniem od zawarcia umowy.
 6. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię,
  podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską
  lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.
 7. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone
  są wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym klient podpisał
  umowę o świadczenie usług internetowych.
  §4 Warunki umowy
 8. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje
  wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu internetowego określając ilość Towaru jaką
  zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Produktu
  oraz odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Towaru, Klient wypełnia
  internetowy formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji
  zamówienia przez Sprzedawcę takie jak na przykład ilości, miejsce dostawy oraz formy

płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie
oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta),
  b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  c) telefonicznie na nr telefonu dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorcy danych
  pozwalających na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza
  przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-
  mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych,
  błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania
  zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem/Przedsiębiorcom w celu usunięcia błędów.
 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. W przypadku udostępnienia przez Sprzedawcę możliwości zamówienia Towaru,
  którego właściwości polegają na tym, że jest on wykonywany na indywidualne zamówienie
  Klienta, Klient przesyła wraz z internetowym formularzem zamówienia treści niezbędne do
  wykonania Towaru tj. tekst, grafikę, wymiary itp., zgodnie z wymaganiami technicznymi
  zawartymi przy opisie Towaru bądź wybiera odpowiednią specyfikację Towaru z podanych
  przez Sprzedawcę wariantów dostępnych możliwości konfiguracji danego Towaru.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą
  elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej
  oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z
  chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie
  wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj
  zamówionego Towaru, jego specyfikację w przypadku zamówienia Towarów o
  indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta Sklepu internetowego, całkowitą
  cenę do zapłaty (określoną w polskich złotych) wraz z kosztami dostawy oraz wysokością
  przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
 7. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku
  źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie
  określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia
  różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym
  zakupie.
  §5 Realizacja zamówienia
 8. Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta według kolejności ich wpłynięcia
  – każde zamówienie jest dla nas priorytetowe i bardzo ważne!
 9. Czas realizacji zamówienia dla pojedynczego Klienta wynosi od 1 do 5 dni roboczych
  licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku produktów oznaczonych
  dostępnością ‘na zamówienie’ czas dostawy określany jest na stronie produktu. Na czas
  realizacji zamówienia składa się przede wszystkim czas przygotowania zamówienia
  (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia, wydanie przesyłki kurierowi, a w wybranych
  przypadkach wykonanie Towaru). Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego
  sposobu doręczenia, może on się zmieniać w zależności od rodzaju wskazanego przez
  Klienta środka transportu.
 10. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji
  zamówienia we wskazanym w pkt. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z

Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu
realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.
§6 Dostawa

 1. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem operatora Poczty Polskiej lub firmy
  kurierskiej lub w inny sposób zaakceptowany przez strony niewiążący się z nadmiernymi i
  nieuzasadnionymi kosztami po stronie Sprzedawcy i Klienta.
 2. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bądź to
  bezpośrednio na adres Klienta wskazany w internetowym formularzu składanego
  zamówienia i potwierdzonego przez Klienta, jako adres do wysyłki lub odbierane osobiście w
  punkcie odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.
 3. Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak
  aby nie ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.
 4. Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy, są one podawane w trakcie
  wypełniania przez Klienta internetowego formularza zamówienia. Wysokość kosztów wysyłki
  zależy od kraju do którego wysyłane jest zamówienie, ilości zamawianych towarów ich wagi
  oraz sposobu nadania przesyłki.
  §7 Metody płatności
 5. Sprzedawca umożliwia płatność za zamówiony Towar w formie przedpłaty na
  rachunek bankowy.
 6. Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro)
  lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności
  internetowych PayU, PayPal, Przelewy24.
 7. Gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru (płatność za pobraniem) – Klient
  dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony Towar dostarczony za pośrednictwem
  firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 8. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru zgodnie z żądaniem Klienta.
  §8 Rękojmia
 9. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa
  się na koszt Sprzedawcy.
 10. UWAGA! Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę po 1 stycznia 2023 obowiązują
  ogólne terminy przedawnienia roszczeń tj. : „Art. 118 kodeksu cywilnego Jeżeli przepis
  szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o
  świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
  gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień
  roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”.”
 11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed
  upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.. Od 1 stycznia 2023 roku
  minimalny czas na reklamację z tytułu braku zgodności towaru z umową wyniesie 2 lata.
  Termin ten odnosi się do wszystkich towarów – nowych i używanych. Sprzedawca
  odpowiada wobec Konsumenta jeżeli Towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był
  niezgodny z umową, posiada wady fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za
  niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed
  upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany

Towaru termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy
sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w
umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym
przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu
umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. Domniemanie niezgodności towaru z umową wynosi 2 lata.
 2. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy
  Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres
  Sprzedawcy”). Jeśli konsument ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o
  wadach Towaru, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym
  załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla
  procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla
  skuteczności reklamacji.
 3. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Towaru, na prośbę i
  po ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Towar należy dostarczyć na adres siedziby
  Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”) gdy tylko właściwości Produktu na to
  pozwalają.
 4. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta jednak nie później
  niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie
  zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez
  Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione.
 5. W wypadku pierwszej reklamacji klient może liczyć na naprawę towaru albo
  wymianę. Dopiero, gdy przedsiębiorca odmówi usunięcia wady albo wymiany, konsument
  otrzyma prawo odstąpienia od umowy. Dla towaru elektronicznego konsument będzie mógł
  żądać również usunięcia wad usług cyfrowych A jeżeli usunięcie wady lub wymiana będą
  nieskuteczne, może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
 6. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i
  wymiany Towaru na nowy.
  §9 Odstąpienie
 7. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27
  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach
  Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez
  podawania przyczyny.
 8. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta – „ o dostarczanie treści
  cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
  rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
  umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
  umowy.” – w takiej sytuacji prawo odstąpienia nie przysługuje.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od
  momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem
  lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 10. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za
  niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony
  świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana
  była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie
  później niż w terminie czternastu dni.
 11. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na
  internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
  przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru
  Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem
  koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z
  niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie
  na adres Sprzedawcy.
 12. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia
  Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 13. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o
  odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o
  sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
 14. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od
  dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie
  otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje
  zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba
  że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego
  z żadnymi kosztami.
 15. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam
  odbierze od niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych
  płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem
  lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego,
  które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 16. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie
  upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni
  kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował,
  że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego
  upływem.
 17. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 18. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art.
  33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 19. Towar należy dostarczyć na Adres Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres
  Sprzedawcy”).
 20. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące
  wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
  charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i
  sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym
  (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem
  normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać
  obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
 21. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów
  określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w
  sytuacji:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
  świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
  przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
  według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
  potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
  mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
  swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  §10 Postępowanie reklamacyjne
 22. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak:
  imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres
  poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze
  wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające
  złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Towar zamawiany
  nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go
  Klientowi miał posiadać.
 23. Jeżeli Klientem jest Konsument, w wypadku pierwszej reklamacji klient może liczyć
  na naprawę towaru albo wymianę. Dopiero, gdy przedsiębiorca odmówi usunięcia wady albo
  wymiany, konsument otrzyma prawo odstąpienia od umowy. Dla towaru elektronicznego
  konsument będzie mógł żądać również usunięcia wad usług cyfrowych A jeżeli usunięcie
  wady lub wymiana będą nieskuteczne, może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.,
  Jeżeli doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest
  niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
  proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się
  wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod
  uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 24. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany
  udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej
  , uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje
  konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie CD/DVD,
  odpowiadając na reklamację.)”
 25. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za
  uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w

przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej
reklamacji
§11 Odpowiedzialność

 1. Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je Klient dobrowolnie je
  rozpowszechniania. Sprzedawca nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia
  się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. Klient
  oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści
  autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;
  b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku,
  informacji dotyczących innych osób niż Klient odbyło się w sposób zgodny z prawem,
  dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;
  c) akceptuje wgląd do opublikowanych przez siebie informacji, danych, obrazów i
  innych treści przez pozostałych Klient oraz Sprzedawcę, zezwala Sprzedawcy nieodpłatnie
  na ich wykorzystanie;
  d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań, modyfikacji i interpretacji utworów w
  rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Klient nie jest uprawniony do:
  a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez
  wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
  b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z
  celem działalności sklepu.
 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta treści które mogłyby w szczególności:
  a) z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  b) zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;
  c) naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności
  przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza
  określanych jako tajne lub ściśle tajne;
  d) umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych
  osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;
  e) naruszać słuszne interesy Sprzedawcy;
  f) rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej
  informacji handlowej (spam);
  g) naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy
  społeczne lub obyczajowe.
 4. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź
  organ władzy Państwowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub
  usuwania treści zamieszczanych przez Klient, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić
  naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie
  kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.
  § 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 5. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na
  stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji

społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 1. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
 2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
  wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
 3. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy
  Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
  wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 4. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres
  strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
 5. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów
  Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego
  Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 6. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu
  rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego
  systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr
  2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach
  konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt
  dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie
  sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy
  sprzedaży:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 7. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony
  sporu tj Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.
  § 13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 8. Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie 13 dotyczą tylko i wyłącznie
  Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami (zakup o charakterze zawodowym).
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z
  klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
  Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z
  tego tytułu po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do
  sprzedawcy.
 10. W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie
  konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi
  Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod
  warunkiem że wysłał klientowi stosowne oświadczenie.
 11. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do
  jednego, za poszczególne bądź wszystkie towary. Sprzedawca może wymagać dokonania

przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu
zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na
  kupującego z chwilą wydania przez sprzedawcę zamawianego produktu przewoźnikowi. Z
  chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego produktu przechodzą na klienta niebędącego
  konsumentem także wszystkie korzyści i ciężary z towarem związane. Sprzedawca w takim
  wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia
  go przez przewoźnika aż do wydania go klientowi.
 2. Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w
  sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub
  uszkodzenie produktu w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich
  czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 3. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego
  odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem
  zostaje wyłączona.
 4. Odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia,
  jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Sprzedawca ponosi
  odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie
  ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 5. Wszelkie spory między sklepem internetowym a klientem niebędącym konsumentem
  zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.
  §14 Postanowienia końcowe
 6. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach
  obowiązującego prawa.
 7. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze
  obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym
  Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez
  konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.
 8. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to
  grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw
  autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej
  zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 9. Właściciel sklepu, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:
 • podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;
 • osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do
  wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia
  zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy
  odpowiedni przepis tego będzie wymagał.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
 • dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do
  zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2
  lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)
 • osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO
  gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza
  przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
  r.;”
 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego sklepu nie został
  stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale
  dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków
  informatyczno/prawnych.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
  formie profilowania.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają
  zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania
  określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o
  zmianach).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
  przyczyn to jest:
  a) zmiany przepisów prawa;
  b) zmiany sposobów płatności i dostaw;
  c) zmiana kursu walut,
  d) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
  e) zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
 6. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do
  nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca
  o zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej na 30 dni wcześniej. W
  przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni
  od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu
  zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta
  będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 8. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Klienci w/w sklepu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym
  czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz
  pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie
  Kancelarii Prawnej LEGATO.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2023 r.
  Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży
  Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu
  Sprzedaży jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszemu sklepowi
  niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do
  celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę
  prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie
  wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest
  zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy

internetowi mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca Regulaminu
Sprzedaży na stronie http://www.kancelaria-legato.pl/

Międzynarodowa wysyłka

Dostarczamy produkty na całym świecie

Gwarancja satysfakcji

Twój komfort to nasz priorytet

Polska firma, światowe standardy

Nasze kosmetyki dorównują najbardziej prestiżowym markom zagranicznym

Bezpieczne płatności

Twoje dane są u nas w pełni chronione