Zadzwoń do nas: +48 880 334 129

Darmowa dostawa od 300 zł

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Postanowienia ogólne

 1. Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu. Korzystając z naszych usług,
  powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako
  pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je
  wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne
  zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i
  ochrony danych osobowych. Dokument ten określa także zasady stosowania plików
  „Cookies”.
 2. Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz
  wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą o ochronie danych
  osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo zwrócić się do nas celem
  uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane
  osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które
  gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu
  je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym
  podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się
  skontaktować w razie wątpliwości.
 4. Serwis stosuje środki techniczne takie jak: środki ochrony fizycznej danych
  osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki
  ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne
  zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności
  zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom
  trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym
  celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem
  takich danych.
 5. Na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiadamy
  wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych może być również
  powierzony innym podmiotom za pomocą, których dokonuje się płatności, które
  gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami
  oraz podmioty, które mają za zadanie realizację zamówienia. Dostęp do danych
  osobowych jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który
  zapewni realizację usług.
 6. Dane osobowe są przetwarzane tylko w takich celach na jakie wyrazili Państwo
  zgodę poprzez kliknięcia w odpowiednie pola formularza zamieszczonego w
  Serwisie lub w inny wyraźny sposób. Podstawą prawną przetwarzania Państwa
  danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych lub wymóg realizacji
  usługi (np. zamówienie Produktu) którą u nas zamówiłeś (stosownie do artykułu 6
  ust. 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych) – RODO.

§2 Zasady prywatności

 1. Poważnie traktujemy prywatność. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz
  możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego usług.
 2. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane
  osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w
  sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do
  realizacji zamówienia w tym jego przetwarzania.
 3. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki
  sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w
  jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je

przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się
skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.

 1. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych
  Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich
  wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym
  związane.
 2. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed
  nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób
  kompleksowy.
 3. Dane Administratora Państwa danych osobowych znajdują się w zakładce
  „kontakt” umiejscowionej na stronie internetowej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
  b) RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia
  odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz jej realizację.
  Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym
  powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na naszą rzecz.
  Państwa dane będą przekazywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie
  prawnie uzasadnionym interesem jest należyte wykonanie umów/zleceń. Ponadto
  będziemy udostępniać Państwa dane osobowe innym partnerom handlowym.
  Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru
  Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego
  obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest
  wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza
  obszar EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności
  jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których
  Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
 5. Państwa dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy o realizacje
  umów przetwarzane będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie
  dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego
  oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku
  kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych
  umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 7. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i
  otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania
  swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia
  zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17
  RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych

w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w
przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych,
przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 1. Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  możecie wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych
  informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z
  przysługujących praw, skontaktujcie się z nami listownie na adres
  korespondencyjny.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem,
  nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji
  znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:
  a) Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania
  informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed
  nieuprawnionym dostępem do systemu.
  b) Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom,
  kontrahentom oraz przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp.
  Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności,
  do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych
  obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść
  konsekwencje.
 3. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji
  dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się
  ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku
  przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie
  przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi
  zwyczajami.
 4. Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w polityce ochrony
  danych osobowych (ODO: polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych
  osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym) Z przyczyn
  bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej procedury, jest ona do wglądu
  jedynie dla organów kontroli państwowej.
 5. W razie pytań, odnośnie sposobu, w jaki postępowania z danymi osobowymi,
  zapraszamy do kontaktu za pomocą strony, z której użytkownik został przekierowany do
  niniejszej Polityki prywatności. Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do
  odpowiedniej powołanej do tego osoby.
 6. Użytkownik ma zawsze prawo powiadomić nas, jeśli:

a) nie chce w jakiejkolwiek formie już otrzymywać od nas informacji lub
wiadomości;
b) pragnie otrzymać posiadaną przez nas kopię swoich danych osobowych;
c) poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w
naszej ewidencji;
d) pragnie zgłosić naruszenia, nienależyte wykorzystanie bądź przetwarzanie
swoich danych osobowych.

 1. Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji,
  prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz dalej idących szczegółów.

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach
  księgowych i tylko takich tj. :
  a) w celu złożenia zamówienia,
  b) w celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
  c) wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.
  d) monitorowania ruchu na naszych stronach internetowych;
  e) zbieranie anonimowych statystyk, dla ustalenia, w jaki sposób użytkownicy
  korzystają z naszej strony internetowej;
  f) ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron
  g) kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść i
  jaka treść najczęściej;
  h) kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę bądź z poziomu
  jakiej usługi następuje najczęściej kontakt;
  i) badanie zapisów na newslettery i opcje kontaktu;
  j) wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;

k) wykorzystanie narzędzia do komunikacji zarówno mailowej jak i w
następstwie czego telefonicznej;
l) integracja z portalem społecznościom;
m) ewentualne płatności internetowe.

 1. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres zamieszkania,
  c) adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
  d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  e) adres poczty elektronicznej (e-mail),
  f) numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
  g) datę urodzenia,
  h) inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
 2. Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne
  do pełnej realizacji usług.
 3. Cel gromadzenia i przetwarzania lub wykorzystania przez nas danych:
  a) marketing bezpośredni, cele archiwalne kampanii reklamowych;
  b) realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa poprzez zbieranie
  informacji o niepożądanych działaniach;
 4. Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem
  zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w
  innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG
  ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek,
  obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
  EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu
  zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi
  przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.
 5. Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej
  jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je na czas
  jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:
  a) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przepisów
  podatkowych i rachunkowych;
  b) zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom;
  c) statystycznych i archiwizacyjnych.
  d) Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody
  na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z
  obsługą transakcji, wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego
  przetwarzania lub wycofania zgody.
  e) Działania okołosprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne
  – na czas trwania i rozliczenia takich akcji.
  f) Działalność operacyjna – do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych
  przez Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem
  wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych
  g) dochodzenia Wszelkich roszczeń związanych ze zrealizowaną umową;
 6. Mając na uwadze okoliczności, że w wielu krajach, do których są przesyłane niniejsze
  dane osobowe nie obowiązuje taki sam poziom ochrony prawnej danych osobowych, jaki
  obowiązuje w kraju użytkownika. Do danych osobowych użytkownika
  przechowywanych w innym kraju dostęp zgodnie z prawem tam obowiązującym, dostęp
  mogą uzyskać na przykład: sądy, organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i
  bezpieczeństwo narodowe, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Z
  zastrzeżeniem zgodnych z prawem próśb o ujawnienie danych, zobowiązujemy się
  wymagać od podmiotów przetwarzających dane osobowe poza krajem użytkownika
  podjęcia działań w celu ochrony danych w adekwatny sposób do regulacji ich prawa
  krajowego.

§4 Polityka „Cookies”

 1. Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu
  gromadzenia danych Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który jest
  wysyłany do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy

następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np.
poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia
przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują stronę i jej ofertę dla potrzeb
  Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie
  bezpieczeństwa. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji po opuszczeniu
  strony internetowej.
 2. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy
  strona jest odwiedzana przez odwiedzających w następujących celach:
  a) optymalizacji korzystania ze strony;
  b) identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych;
  c) przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony
  do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
  d) zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny,
  zamieszczanych danych z Formularzy Zamówienia lub podanych przez
  odwiedzającego danych logowania;
  e) gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających
  sposób korzystania ze strony w panelu administracyjnym oraz google
  analytics
  f) tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach,
  zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania
  danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w AdWords
  oraz Facebook Ads.
  g) tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych,
  zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług.
  h) wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w
  raportach Analytics.
 3. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może
  całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
 4. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na
  jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych
  funkcjonalności strony do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony ale musi w
  takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności.
 5. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym
  powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze
  szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową
  producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie korzysta
  Użytkownik.
 6. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej
  przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące
  wspomniane pliki „Cookies”:

a) Ustawienia plików cookies Internet Explorer
b) Ustawienia plików cookies Chrome
c) Ustawienia plików cookies Firefox
d) Ustawienia plików cookies Opera
e) Ustawienia plików cookies Safari
f) Pliki cookies w Android
g) Pliki cookies w Blackberry
h) Pliki cookies w iOS (Safari)
i) Pliki cookies w Windows Phone

§5 Prawa i obowiązki

 1. Mamy prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do
  przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących danych osobowych
  organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia
  informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia,
  Użytkownik może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do
  żądania aby je usunięto ze swoich baz danych bądź zaprzestano je przetwarzać, bez

podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w
każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej bądź w
inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie.

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami
  opiera się na:
  a) usprawiedliwionym interesie jako administratora danych (np. w zakresie
  tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym
  czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego
  produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed
  ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)
  b) zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)
  c) wykonania zawartej umowy
  d) obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o
  rachunkowości).
 2. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami
  opiera się na:
  a) usprawiedliwionym interesie administratora danych (np. w zakresie tworzenia
  bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych)
  b) zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)
 3. Żądanie ze strony Użytkownika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich
  przetwarzania przez może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług
  przez bądź ich poważnym ograniczeniem.
 4. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:
  a) na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio
  podlegały szyfrowaniu ssl;
  b) wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies
  c) profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz
  zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub
  usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub
  produktach do tych preferencji
  d) profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej
  do ww. preferencji.
 5. Zobowiązujemy się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
  zasadami współżycia społecznego.
 6. Informacja o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem
  uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów
  konsumenckich jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest
  następujący: www.rf.gov.pl.

§6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 1. Każdy użytkownik powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych oraz o
  bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie
  urządzenie powinno bezwzględnie posiadać program antywirusowy z aktualną
  regularnie uzupełnianą bazą definicji, typów i rodzajów wirusów, bezpieczną
  wersję przeglądarki internetowej z której korzysta oraz włączoną zaporę sieciową.
  Użytkownik powinien sprawdzać, czy system operacyjny i programy
  zainstalowane na nim posiadają najnowsze i kompatybilne aktualizacje, ponieważ
  w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu.
 2. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet to – np. loginy, hasła, PIN,
  certyfikaty elektroniczne itp., – powinny być zabezpieczone w miejscu
  niedostępnym dla innych i niemożliwym do włamania z poziomu sieci
  internetowej. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie,
  która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego
  nieuprawnione.
 3. Ostrożność podczas otwierania dziwnych załączników lub klikania odnośników w
  wiadomościach mailowych, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych
  nadawców, bądź z folderu spam.
 4. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych
  czyli narzędzi, które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest
  autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod
  osobę lub instytucję.
 5. Pliki powinny być pobierane tylko i wyłącznie z zaufanych miejsc, serwisów i
  stron. Nie zalecamy instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł

zwłaszcza od nieznanych wydawców o niesprawdzonej opinii. Dotyczy to również
urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.

 1. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy ustalić takie
  hasło aby było bezpieczne i trudne do złamania, nie powinno być nim żaden wzór
  i ciąg znaków który jest łatwy do odgadnięcia (np. nazwa ulicy, imię gospodarza,
  data urodzin itp.). Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych
  standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do
  uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

§7 Korzystanie z wtyczek Social Media

 1. Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych facebook.com i Twitter
  oraz innych, mogą znajdować się na naszych stronach. Związane z nimi usługi
  dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc. i Twitter Inc.
 2. Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo
  Alto, CA 94304, USA Facebook. Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do:
  https://developers.facebook.com/docs/plugins
 3. Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San
  Francisco, CA 94103, USA. Aby zobaczyć wtyczki Twittera przejdź do:
  https://dev.twitter.com/web/tweet-button
 4. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych
  stron internetowych miałeś dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej
  strony bądź przebywania na niej, użytkownik jest zalogowany do swojego konta
  znajdującego się np. na Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć
  Twoje zainteresowania, preferencję informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np.
  poprzez kliknięcie przycisku Lubię to czy pozostawienie komentarza, bądź
  wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie
  przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.
 5. Więcej bardziej szczegółowych informacji na temat gromadzenia i
  wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony
  prywatności można znaleźć na poniższych stronach:
  a) Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook:
  http://www.facebook.com/policy.php

b) Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter:
https://twitter.com/privacy

 1. Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez
  Facebook lub Twitter na naszej stronie internetowej musisz wylogować się ze
  swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania naszych stron internetowych.

Nota o prawach autorskich do Regulaminu

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej polityki jest
Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niewyłącznego i niezbywalnego prawa do
wykorzystywania tego dokumentu do celów związanych z własną działalnością handlową w
Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego dokumentu bez zgody Kancelarii
Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i
cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z
wzorca polityki prywatności i cookies na stronie http://www.kancelaria-legato.pl

Międzynarodowa wysyłka

Dostarczamy produkty na całym świecie

Gwarancja satysfakcji

Twój komfort to nasz priorytet

Polska firma, światowe standardy

Nasze kosmetyki dorównują najbardziej prestiżowym markom zagranicznym

Bezpieczne płatności

Twoje dane są u nas w pełni chronione